Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Activiteiten

 

Het Augustijns Instituut is bekend vanwege de vele vertalingen van Augustinus. Op basis van Augustinus' teksten kunnen tekstlezingen met bespreking, voordrachten, workshops, diapresentaties of cursussen gehouden worden. De medewerkers van het Augustijns Instituut kunnen dit voor u verzorgen of samen met u uitwerken. Hieronder een overzicht dat ook als brochure te downloaden is. 
 
Aanbod aan activiteiten
      Augustinus en zijn spiritualiteit in woord en beeld
           door Ingrid van Neer-Bruggink
      Tekstanalyse van Augustinus' preken
           door Joost van Neer
      Aspecten van Augustinus' bijbeluitleg en pastoraat 
           door Hans van Reisen 
      Augustine4U  


Brochure Activiteitenprogramma 
      Bekijk en download de brochure (juni 2020)
      inhoud:
      Wie is Augustinus?
      Invloed en betekenis van Augustinus
      Augustijns Instituut Utrecht
      Vertalingen
      Aanbod aan activiteiten 
      Bijeenkomsten Utrecht
      Contactgegevens Augustijns Instituut  
In de brochure van 2019 staat een foutief telefoonnummer.
De juiste nummers zijn: 
tel. 030 - 8 200 188 (Hans van Reisen)
tel. 030 - 8 200 270 (Ingrid van Neer-Bruggink)
tel. 030 - 8 200 225 (Joost van Neer)

 

Wie is Augustinus?

Augustinus (354-430), opgeleid als retor, werd beroemd als bisschop van Hippo Regius. Dat was een havenstad aan wat nu de Algerijnse kust is. Door zijn grote kennis en heldere uitleg van de bijbel genoot hij al tijdens zijn leven bekendheid. Hij wordt gerekend tot de vier belangrijke kerkvaders van het westers christendom. Augustinus was ook een rusteloze zoeker naar de waarheid,naar God. Dat blijkt mede uit zijn beroemde uitspraak aan het begin van zijn populairste werk, de Belijdenissen (Confessiones). Daarin zegt hij: 'Ons hart kent geen rust totdat het rust vindt in u.' In dat werk vertelt hij hoe hij God heeft gevonden. 

Augustinus werd in de paasnacht van 387 in Milaan door bisschop Ambrosius gedoopt. Hij was toen 32 jaar oud. De rest van zijn leven zette hij zich in voor de verkondiging, uitleg en verdediging van het christelijk geloof. Hij deed dat door duizenden keren te preken, honderden brieven en tientallen boeken te schrijven. Door zijn kennis en inzet had hij een aanzienlijk aandeel in de besluiten van Noord-Afrikaanse concilies. Bovendien bevorderde hij met zijn Regel het gemeenschappelijk leven. Daarin vormt één van ziel en één van hart op weg naar God het uitgangspunt. 

Augustinus overleed op 28 augustus 430. Zijn woonplaats Hippo Regius werd toen al drie maanden door de Vandalen belegerd. De stad werd nog in hetzelfde jaar verwoest, maar Augustinus’ bibliotheek kon in veiligheid worden gebracht. Daarin bevond zich een kopie van bijna elke preek en brief en een afschrift van vrijwel elk boek. Zijn werken werden veelvuldig overgeschreven en rondgestuurd, dikwijls in hun geheel maar vaak ook gedeeltelijk. Zo zijn vele teksten van Augustinus overgeleverd. Zijn invloed reikt tot op de dag van vandaag. 

Voor meer informatie zie de levensbeschrijving van Augustinus of bekijk de fresco''s van Augustinus met kunsthistorisch commentaar.

 

Invloed en betekenis van Augustinus

In 2030 zal het 1600 jaar geleden zijn dat Augustinus is overleden. Toch is zijn bijbeluitleg in combinatie met zijn psychologisch inzicht en zijn pastorale wijsheid dikwijls verrassend eigentijds. Ligt dat misschien aan de overeenkomsten tussen onze tijd en die van hem? Ook in onze dagen is er sprake van oorlogs- en terreurdreiging, corruptie, uitbuiting, migratie en bittere armoede. De bestudering van Augustinus' teksten brengt voor elke generatie weer nieuwe betekenissen van zijn denken aan het licht. Augustinus stelt bijvoorbeeld indringende vragen over God. En hoe kritisch zijn zijn beschouwingen over bezitsverhoudingen niet? Als zielzorger zette hij zich in voor de armen in Hippo. Als bisschop bemiddelde bij velerlei conflicten. Nu eens onderhandelde hij met bestuurlijke instanties om gevangenen vrij te krijgen, dan weer zette hij zich in voor de ontmoeting en de dialoog met mensen van uiteenlopende christelijke opvattingen. Zo nam hij deel aan menige synode en kerkvergadering in Noord-Afrika, en had hij een groot aandeel in de bestuurlijke vernieuwing binnen de kerk. In zekere zin zette hij zich dus al in voor het oecumenisch gesprek. Elke generatie ontdekt een andere kwaliteit van Augustinus.

Er is in Nederland en Vlaanderen al vele eeuwen belangstelling voor het werk van Augustinus: 

· In de vijftiende eeuw kozen sommige gemeenschappen van de Zusters en Broeders des gemenen Levens in verschillende steden in de Noordelijke Nederlanden de Regel van Augustinus als richtsnoer voor het gemeenschappelijk religieus leven. De Regel bleek een goed hulpmiddel om de idealen van kerkelijke vernieuwingsbewegingen als deze in praktijk te brengen.

· In de zestiende eeuw waren Erasmus en Luther met elkaar in correspondentie verwikkeld. Hun inzichten hadden een grote invloed op de reformatie. Het vraagstuk over de verhouding tussen de menselijke wil en de goddelijke genade hield de gemoederen bezig. Een juiste interpretatie van Augustinus' opvattingen speelde in deze gedachtewisselingen een grote rol.

· In de disputen rond hetzelfde theologische thema beriepen de jansenisten en hun tegenstanders zich sinds de zeventiende eeuw veelvuldig op Augustinus. 

Voor meer informatie zie de beknopte beschrijving van zijn Augustinus' tijdgenoten en Augustinus' invloed.

 

Augustijns Instituut Utrecht

Augustinus kan rekenen op belangstelling vanuit verschillende disciplines, zoals taal- en letterkunde, theologie (bijbeluitleg en spiritualiteit), filosofie, psychologie en recht. Toch was tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw maar een beperkt deel van zijn geschriften in onze taal vertaald. Om de inspirerende invloed van Augustinus en zijn werken meer bekendheid te geven besloten de Nederlandse augustijnen, trouw aan hun eigen traditie, in 1989 tot de oprichting van het Augustijns Instituut. Wereldwijd financiert de Orde der Augustijnen verscheidene augustijnse studiecentra, waarvan het Augustijns Instituut in Utrecht er één is.

De doelstelling van het Augustijns Instituut in Utrecht is de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren. Dat gebeurt door vertalingen en studies, maar ook door de organisatie van studie- en ontmoetingsdagen en bezinningsbijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit belangstellenden voor Augustinus, voor zijn spiritualiteit en voor zijn invloed; te denken valt daarbij aan leden van academische, kerkelijke of maatschappelijke organisaties of aan particuliere leeskringen.

Voor meer informatie zie Augustijns Instituut en de Links naar de Augustijnse instituten wereldwijd

 

Vertalingen

Van geen enkele auteur uit de oudheid is zo’n groot oeuvre nagelaten. Het werk van Augustinus telt maar liefst 131 titels, waaronder een paar korte rijmpjes, maar ook literaire monumenten zoals de dertien boeken Belijdenissen en de tweeëntwintig boeken De stad van God. Gelet op de doelstelling van het Augustijns Instituut kwamen voor vertaling vooral Augustinus’ preken voor het volk, zijn verhandelingen over teksten uit het Johannesevangelie en zijn uitweidingen over de psalmen in aanmerking. Dat zijn teksten waarin sprake is van een creatieve omgang met de bijbel en waarin geloofsoverdracht een belangrijke plaats inneemt. Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar Hippo Regius om naar de woorden van de befaamde bisschop te luisteren. Was dat niet mogelijk, dan lieten ze zijn preken door snelschrijvers noteren. Van de duizenden preken die hij moet hebben gehouden, zijn er ongeveer zeshonderd overgeleverd. In 1683 zijn de toen bekende preken voor het volk (sermones ad populum) door de Benedictijnen van Saint Maur in Parijs opnieuw ingedeeld en genummerd. Later ontdekte preken kregen vanaf 1976 een plaats binnen die nummering met een letteraanvulling. Het Augustijns Instituut streeft ernaar om alle preken in Nederlandse vertaling te publiceren. 

Meer informatie zie Publicaties- Vertalingen  en studies. Of de Databank Opera omnia Augustini met een overzicht van alle werken met Latijnse naam, korte toelichting en beschikbare vertalingen. 

 

 

Aanbod activiteiten

Inmiddels is veel van Augustinus' werk in het Nederlands vertaald. Zijn preken zijn niet alleen geschikt om zelf te lezen; het samen lezen en bespreken van een preek van Augustinus blijkt eveneens een verrijkende ervaring te zijn. Op basis van Augustinus' teksten kunnen tekstlezingen met bespreking, voordrachten, workshops, diapresentaties of cursussen gehouden worden. De medewerkers van het Augustijns Instituut kunnen dit voor u verzorgen of samen met u uitwerken. Voor elke bijeenkomst geldt een minimum aantal deelnemers van 20 personen. De kosten voor een spreker of begeleider zijn € 85,- per dagdeel, exclusief materiaal- en reiskosten. Elke medewerker heeft inmiddels een eigen repertoire met andere accenten.

 

Augustinus en zijn spiritualiteit in woord en beeld
door Ingrid van Neer-Bruggink, classica


De Orde der Augustijnen heeft met name in de 14e en 15de eeuw een duidelijke beeldtaal ontwikkeld om zich Augustinus te kunnen toe-eigenen en hem te profileren als de geestelijke stichter van de Orde der Augustijnen, als kerkvader, regelgever en vooral als een minnaar van God die hem inspireerde. De miniaturen, schilderijen en fresco’s zijn gebaseerd op teksten van Augustinus. Hoe verhouden beeld en tekst zich tot elkaar? Kunnen de beelden en teksten ons inspireren?

Elke voordracht bestaat uit een diapresentatie waarbij de afbeeldingen kunsthistorisch en met behulp van citaten uit Augustinus' werk thematisch worden uitgediept. Behandelde onderwerpen zijn onder meer: 
· Augustinus' leven en betekenis. 
· De tolle-lege-scène (conf. 8,27-30) over Augustinus' bekering
· Het brandend hart (conf. 9,3, liefde voor God) van Augustinus
· De Regel van Augustinus (cursus van vier dagdelen) 
· Augustinus en Rembrandt over de Bijbel
· Augustijnse spiritualiteit en bidden

De enige voordracht zonder beeld betreft een tekstbespreking van de perendiefstal (conf. 2,9-18, bewust verkeerd willen handelen). Verder kan het gaan over de augustijnse geschiedenis van het klooster Mariënhage in Eindhoven, en over het leven en de betekenis van enkele beroemde augustijnen. 

Zie de pdf met een uitgebreide beschrijving van de voordrachten. (in nieuw tabblad)

Drs. Ingrid van Neer-Bruggink, classica, werkte tot 1996 als docent klassieke talen in het onderwijs. Van 1995 tot 2017 beheerde zij de wetenschappelijke bibliotheek van het Augustijns Instituut, die in 2017 aan de Tilburg University is overgedragen. In 2006 verbond ze zich als lekenaugustijn aan de Orde der Augustijnen en werd ze contactpersoon voor de augustijnse spiritualiteit.

   

Tekstanalyse van Augustinus' preken
door Joost van Neer, classicus

De wetenschappelijke belangstelling voor de preken van Augustinus is pas enige decennia oud. Zijn toespraken moesten eenvoudig zijn: hij wilde iedereen in de kerk bereiken. Toch werden ze vaak als rommelig beschouwd, chaotisch zelfs, omdat Augustinus zou improviseren, reagerend op signalen uit het publiek. Maar Augustinus was een bisschop die was opgeleid als retor en dus wist hoe je je publiek kon overtuigen. Zouden uitgerekend zijn preken rommelig zijn? Nee, maar hoe heeft hij zijn preken dan wel ingedeeld? Een goede indeling ondersteunt immers het tekstbegrip.

Door jarenlang onderzoek naar aanleiding van het werk aan de preekvertalingen is inmiddels duidelijk dat Augustinus zijn preken niet alleen nauwkeurig voorbereidde door studie en gebed, maar ook zorgvuldig opbouwde. Zijn toespraken in de kerk blijken dikwijls veel mooier in elkaar te zitten dan tot voor kort werd aangenomen. Een beter zicht op de structuur geeft nieuw inzicht in wat Augustinus ons wil leren. De nieuwe inzichten stroken bovendien wonderwel met de aanwijzingen en richtlijnen die Augustinus zelf heeft samengevat in De doctrina christiana.

Via een lezing of workshop wordt getoond hoe de preek is opgebouwd en hoe de diepere boodschap eruit kan worden gehaald. Hieronder twee voorbeelden.

Wat betekent Kerstmis? 

Als we denken aan Kerstmis, denken we aan de kerststal en de kerstboom. In Augustinus' kerstpreken is daar geen sprake van. Het gaat hem eigenlijk niet zozeer om de geboorte van het kindje Jezus, maar om de vraag waarom Gods Zoon naar de aarde is afgedaald. Augustinus brengt de mensheid van Christus in verband met de nederigheid die de Allerhoogste heeft aanvaard. Daarmee geeft Hij een voorbeeld aan de mensen: je kunt beter nederig worden dan hoogmoedig blijven. Met een aantal inspirerende tegenstellingen werkt Augustinus het contrast hoogmoed - nederigheid uit.

Als slangen en de duiven 

In de preken 64 en 64A geeft Augustinus uitleg bij Matteüs 10,16: "Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif." Met die opdracht stuurde Jezus zijn apostelen op weg. Ook in deze twee preken speelt de nederigheid een belangrijke rol. Zowel de slang als de duif bezitten goede eigenschappen waarover een apostel moet beschikken. De preken zijn erg lang maar duidelijk ingedeeld. Vergelijking van de preken maakt extra duidelijk hoe consistent Augustinus in zijn uitleg is.

Dr. Joost van Neer (* 1962) studeerde klassieke talen in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit. Sinds 1991 is hij verbonden aan het Augustijns Instituut, waar hij samen met anderen Augustinus’ preken (sermones) en psalmuitweidingen (enarrationes in Psalmos) vertaalt. Daarnaast verricht hij onderzoek naar en publiceert hij geregeld over de opbouw en de gedachtegang van Augustinus’ preken. In 2015 promoveerde hij op Augustinus’ kerstpreken aan de Katholieke Universiteit Leuven.

  

Aspecten van Augustinus' bijbeluitleg en pastoraat 
door Hans van Reisen


De duur, opzet, doelgroep en werkvormen van een bijeenkomst worden in overleg vastgesteld. Bijna altijd wordt ruimte geschapen om tekstfragmenten uit Augustinus’ preken en geschriften gezamenlijk te lezen en te bespreken. Hieronder staan enkele mogelijkheden kort beschreven. Daarna volgt een aanvullende opsomming van onderwerpen.

Verrezen tot leerlinge van de Heer
Augustinus’ visie op Maria Magdalena
 

Maria Magdalena speelt een belangrijke rol in de evangelielezing op Paasmorgen (Johannes 20,1-18). Zij ontmoet als eerste de verrezen Heer. Augustinus heeft vele keren over dit evangelie gepreekt. Zijn uitleg blijkt vol verrassingen. Zo vraagt hij zich af waarom Petrus en Johannes in het graf alleen maar oog hadden voor linnen doeken, maar zij – anders dan Maria Magdalena – de twee engelen niet te zien kregen. Heeft zij daar misschien beter rondgekeken? Maria Magdalena huilde bij Jezus’ graf, maar van Petrus en Johannes wordt daarover met geen woord gerept. Waarom verscheen Jezus haar als tuinman? En waarom mocht Maria Magdalena Hem niet meer aanraken of vasthouden? Kan dat dan wel als Jezus is opgestegen naar zijn God en Vader?

Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij het paasevangelie van Johannes en enkele inspirerende fragmenten uit de preken van Augustinus.

Welke vrouw wil er zes mannen?
Augustinus over Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron

Eens in de drie jaren horen we uitgebreid over haar en klinkt haar stem in alle kerken. Zij gaat met Jezus in debat (Johannes 4,1-42). Dat is al een wonder op zich: grensoverschrijdend contact tussen Samaria en Juda, tussen een vrouw en een man bij de bron van Jakob. De fascinerende ontmoeting bevat vele raadsels voor wie van nauwkeurig lezen houdt en niet gelijk denkt dat die vrouw met zes mannen waarschijnlijk wel een hoer zal zijn, zoals nog dikwijls van de kansels wordt beweerd. 

Augustinus moest in zijn eerste pastorale jaren niet veel hebben van die Samaritaanse. Maar dat veranderde door de jaren heen. Naarmate hij ouder wordt, groeit zijn sympathie voor de vrouw bij de bron. Augustinus houdt haar voor als beeld van hemzelf, als een voorbeeld voor ons allemaal: die Samaritaanse vrouw blijkt beeld van de kerk. 

Wat kunnen wij voor de doden doen?
Augustinus’ visie op onze band met dierbare gestorvenen 

Omstreeks het jaar 423 reageerde Augustinus met een mooie brief aan zijn bevriende collega, Paulinus van Nola. Die had aan Augustinus eerder enkele vragen voorgelegd. Die waren opgekomen door het verzoek van een weduwe om haar overleden zoon op een speciale plek te laten begraven. In zijn reactie zoekt Augustinus antwoord op vier problemen:
     · Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert? En zo ja, voor wie?
     · Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat doet? En zo ja, voor wie?
     · Heeft het zin om voor overledenen te bidden?
     · Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je dromen verschijnt?

Tijdens de bijeenkomst staan we stil bij enkele markante passages uit Augustinus’ brief zoals gepubliceerd in het boekje Wat kunnen wij voor de doden doen? Zijn zoektocht naar beantwoording van de vragen blijkt dikwijls aanleiding voor geanimeerd gesprek.

Een wijze uit het westen over wijzen uit het oosten
Augustinus’ verkondiging op epifanie

Het verhaal over de zogeheten drie koningen is een van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament (Matteüs 2,1-23). Het bezoek en de hulde van de wijzen uit het oosten aan het kind Jezus in Betlehem is talloze malen weergegeven als schilderij, beeld of reliëf en op muziek gezet.... Het verhaal heeft grote invloed gehad op allerlei volksdevoties in binnen- en buitenland. Het driekoningenfeest wordt in de kerken van het westen gevierd op 6 januari. In vele landen is die datum een openbare feestdag. De officiële naam is wat deftiger: epifanie of het feest van de openbaring of verschijning van de Heer.

Augustinus heeft jarenlang op 6 januari over dit verhaal gepreekt. Als een wijze uit het westen laat hij zich leiden door de wijzen uit het oosten. In zijn uitleg van het verhaal zoekt Augustinus aansluiting bij andere bijbel-uitleggers. Tegelijk legt hij nieuwe, verrassende verbanden met andere bijbelteksten, liturgische thema’s en met de samenleving. Daardoor is hij nog steeds aansprekend en aanstekelijk voor moderne godzoekers, die zich niet door elke ster aan het firmament laten leiden.

Andere thema's
In de voorbije jaren zijn goede ervaringen opgebouwd met onderstaande onderwerpen:

a. thema’s rond het liturgische jaar
· Augustinus’ uitleg van de bruiloft van Kana (Joh 2,1-11)
· Augustinus’ uitleg over de zaligsprekingen van de bergrede (Mt 5,1-12)
· Augustinus’ uitleg over Jezus’ bezoek aan Marta en Maria (Lc 10,38-42)
· Augustinus’ verkondiging aan het begin van de veertigdagentijd
· Augustinus’ uitleg van het onzevader
· Augustinus’ uitleg over de genezing in het badhuis van Betzata (Joh 5,1-18)
· Augustinus’ uitleg over de genezing van de blindgeborene (Joh 9,1-41)
· Augustinus’ verkondiging in de paasnacht
· Augustinus’ verkondiging op Hemelvaartsdag
· Augustinus’ verkondiging op Pinksteren (Hnd 2,1-12).

b. overige thema’s
· Augustinus’ Belijdenissen in het licht van zijn levensverhaal en Genesis 1
· Augustinus over sterfelijkheid en eeuwig leven (De ciuitate Dei 22)
· Augustinus over gezondheid
· Augustinus over de zeggingskracht van het gesproken woord
· Augustinus over volmaakte liefde
· Augustinus over kerk- en geloofsopbouw
· Augustinus over vrede en oorlog

Drs. Hans van Reisen (* 1957) studeerde theologie in Utrecht aan de Rijksuniversiteit en aan de Katholieke Theologische Universiteit. Hij is vanaf de oprichting in 1989 bij het Augustijns Instituut als studiesecretaris werkzaam. In die functie heeft hij vele vertaalprojecten van het instituut begeleid. Daarnaast is hij betrokken bij de inhoudelijke organisatie van de studie- en ontmoetingsdagen van het instituut en is hij beschikbaar voor lezingen. Ook begeleidt hij augustijnse studie- en bezinningsbijeenkomsten in parochies en kerkelijke gemeentes.


 

Augustine4U 


De werkgroep Augustine4U (Augustine for you) wil jongeren scholing bieden om hun persoonlijke spirituele ontwikkeling te stimuleren met aandacht voor ontmoeting en gemeenschapsvorming. De werkgroep heeft hiervoor een aantal kleine onderwijsprojecten ontwikkeld en begeleidt scholen en groepen met de uitvoering daarvan. 

Augustine4U werkt met enkele kernwaarden uit de augustijnse spiritualiteit. Daarin staan vriendschap centraal en de wil om in een ander God te zien. Augustinus maakt ons op die manier vertrouwd met God. Hij haalt God uit de hemel en brengt Hem naar ons hart. God woont in ons. 

Vaste onderdelen van een bijeenkomst zijn: een presentatie over leven en werk van Augustinus; het lezen van citaten van Augustinus; een socratisch gesprek, waarin we door het delen van ervaringen en luisteren naar elkaar het thema verder uitdiepen; een creatieve verwerking van het thema door de deelnemers; terugblik met afsluiting.

De beschikbare thema's zijn: vriendschap, troost, gastvrijheid en leiderschap. De thema’s kunnen goed aansluiten op lessen levensbeschouwing en filosofie, rouwverwerking, het project Veilige school en op internationale uitwisselingsprogramma's. Augustine4U ondersteunt het creëren van gemeenschapszin. Het aanbod is ook geschikt voor jongerengespreksgroepen in parochies of bij andere organisaties.

Voor dit aanbod gelden bijzondere tarieven.
Meer informatie zie Augustine4U

 

Bijeenkomsten in Utrecht

Naast bijeenkomsten in het land organiseert het Augustijns Instituut regelmatig een studie- en ontmoetingsdag te Utrecht in samenwerking met het theologisch instituut Luce (Faculteit Katholieke Theologie, Tilburg University).

Wilt u over onze activiteiten worden geïnformeerd, abonneer u dan gratis op onze digitale nieuwsbrief via Nieuwsbrief aanmelden

Gegevens Augustijns Instituut en medewerkers

top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

 

 

 

 

 

 

kaft Activiteitenfolder Augustijns Instituut 

Miniatuur van Augustinus in zijn studeerkamer.
Kaft brochure Augustijns Instituut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Augustinus, St. Jan van Lateranen, Rome, ca 6de eeuw

De oudste afbeelding van Augustinus (ca 600).
Fresco in de Lateraanse Bibliotheek, Rome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus, De civitate Dei illustratie  

Augustinus schrijft aan zijn leer over de twee steden, gevisualiseerd op de onderste helft van de afbeelding.
Links Jeruzalem met de engel,
rechts Babylon met de duivel. 
Houtsnede in De ciuitate Dei, Amerbach, Basel 1515.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus met brandend hart door Philippe De Champaigne, ca 1640

Augustinus, Philippe De Champaigne (17e eeuw), County Museum, Los Angeles. 
Aan het brandend hart – al of niet doorboord met een pijl – is Augustinus herkenbaar. Zulke voorstellingen zijn ontleend aan conf. 9,3 en 10,38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus preekt voor bisschop Valerius, Charles André van Loo (1755)

Augustinus preekt voor bisschop Valerius, Charles André van Loo (1755). Collectie Notre Dame des Victoires, Parijs.
De jonge priester Augustinus houdt een preek, terwijl een snelschrijver notities maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus bij de Abbazia Sant'Agostino in Vicenza

Augustinus ziet het licht.
Bronzen beeld (2000), Abbazia Sant’Agostino, Vicenza.

 

 

 

25 Juni 2020