Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Belijdenissen / vert. W. Sleddens

Belijdenissen = Confessiones / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Wim Sleddens OSA .- Budel : Damon, 2014 (4de druk). - 351 p. – ISBN: 978-90-5573-915-8.-  (1ste dr 2009) € 39,90
Gebonden editie voorlopig niet leverbaar.  
Paperback: ISBN: 978-94-6340-122-7. 1ste druk 2017, 3de druk 2021 


De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

    Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen.

    In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden. Toch werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands kunnen omzetten.  

 

 

Wim Sleddens, OSA Recensie door Antony Dupont in Tijdschrift voor Theologie jrg 52 (2012 / 1) p. 94-95:  

     .... Wie deze vertaling van Wim Sleddens leest, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat Augustinus de Belijdenissen in het Nederlands schreef. .... Enerzijds getuigt deze vertaling van een diep inzicht in de tekst van Augustinus. Nauwgezet volgt Sleddens de inhoudelijke lijn van de oorspronkelijke tekst. Bovendien slaagt hij erin om de hoge literaire kwaliteit van de Latijnse tekst naar het Nederlands om te zetten. Anderzijds leest de Nederlandse vertaling helder, ongecompliceerd, trefzeker, fris en vlot, zelfs meeslepend. Daarom is deze tekst zowel geschikt voor een grondige studie van dit geschrift van Augustinus als voor een niet-gespecialiseerd publiek, om het te lezen met jongeren of in de pastoraal. Dit laatste wordt tevens gefaciliteerd door een handzame en instructieve inleiding. Kortom, een nieuwe klassieke vertaling is geboren.

Meer recensies zie http://www.damon.nl/book/belijdenissen 

De belijdenissen - Een nieuwe vertaling (pdf). 16-18 in: De Confessiones van Augustinus : Catalogus bij de tentoonstelling uit eigen collectie van tekstedities en Nederlandse vertalingen / samengesteld door Ingrid van Neer-Bruggink en Willem Erven. Eindhoven: Bibliotheek Augustijns Instituut, april 2009. 

Deze vertaling van Wim Sleddens is ook als luisterboek via een Daisy Reader te beluisteren. Zie hiervoor Gesproken boeken   

inkijkexemplaar  

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud. 


INHOUD
Augustinus
De Belijdenissen
Voor wie heeft Augustinus zijn Belijdenissen geschreven?
Lezen met het hart: de eerste negen boeken
  Op zoek naar inzicht
  Ambrosius
  Een nieuwe manier van lezen
  Belijden
  Genade
Moge ik u kennen zoals u mij kent: de laatste vier boeken
Vertaling
Tot slot
Literatuur
Praktische informatie
Gebruikte afkortingen
Belijdenissen
Boek 1
  Inleidend gebed (1-6)
  Barmhartig welkom (7)
  Kinderlijke wraak door te huilen (8)
  Lofprijzing om oorsprong in eerste jaren (9-12)
  Natuurlijke woordenschat (13)
  Naar school (14-16)
  Op de rand van de dood (17-18)
  Leren onder dwang (19)
  Naar de middelbare school (20-29)
  Op de drempel van het leven: gewoon de beste willen zijn (30)
  Dank voor Gods gaven(31)
Boek 2
  Puberteit: opgegaan in het vele (1-4)
  Terug uit Madaura (5-8)
  Zin om te stelen, om te genieten van het stelen (9-12)
  Misleidende imitaties van God (13-15)
  Diefstal: onderzocht en overdacht (16-18)
Boek 3
  Studeren in Carthago (1-6
  Hortensius van Cicero (7-8)
  Eerste Schriftstudie (9)
  Honger naar waarheid: kennismaking met manicheeërs (10-11)
  Vragen over het Oude Testament (12 )
  Andere tijden, andere regels: dezelfde gerechtigheid (13-17)
  Manicheese opvattingen (18)
  Verdriet en droom van Monnica (19-20)
  Om raad bij een bisschop (21)
Boek 4
  
Op een verkeerd spoor (1)
  Samenleven met een vrouw (2-3)
  Op consult bij astrologen (4-6)
  Vriendschap: zoeter dan alles (7-12)
  Troost van andere vrienden (13-14)
  De ziel op zoek(15-19)
  Schoonheid en harmonie (20-27)
  Aristoteles' Tien Categorieën (28-29)
  Begrip en inzicht: gaven van God (30-31)
Boek 5
  Lofprijzing: opstaan uit geestelijke slaap (1-2)
  Faustus: hooggeleerd in wetenshcap en vrije kunsten? (3)
  Het goede van wetenschap en haar grenzen (4-7)
  Arrogantie van Mani (8-9)
  Faustus : een teleurstelling (10-13 )
  Op weg naar Rome (14-17)
  Vragen aan de manicheeërs (18-22)
  Op weg naar het Milaan van Ambrosius (23-25)
Boek 6
  Monnica aan de lippen van Ambrosius (1-2)
  Augustinus' visie op Ambrosius (3)
  Nieuwe inzichten groeien (4-8)
  Het geluk van een arme sloeber (9-10)
  Alypius en Nebridius (11-17)
  Nader beraad (18-19)
  Ruggespraak over het huwelijk (20-26)
Boek 7
  Gods beeld (1-3)
  De oorzaak van het kwaad (4-7)
  Afstand van astrologen (8-12)
  De boeken van de van platonisten vergeleken met die van de bijbel (13-15)
  Inkeer tot het eigen innerlijk (16-25)
  Op zoek naar Christus' liefde (26-27)
Boek 8 
  Naar Simplicianus (1-2)
  Simplicianus over Marius Victorinus (3-9)
  In vuur en vlam (10-13)
  Ponticianus over Antonius en over kloostergemeenschappen (14-15)
  Augustinus naakt voor zichzelf (16-18)
  In de tuin (19)
  Twee of nog meer willen in jezelf? (20-28)
  'Neem en lees' (29)
  Alypius en Monnica (30)
Boek 9 
  De boeien losgemaakt (1-4)
  Verecundus' aanbod (5)
  Nebridius (6)
  Cassiciacum (7)
  Psalm 4 en de manicheeërs (8-11)
  Van kiespijn genezen (12)
  Terug naar Milaan voor het doopsel (13-14)
  De kerk in Milaan (15-16)
  Monnica (17-22)
  Visioen in Ostia (23-26)
  Monnica's dood (27 -37)
Boek 10
  Geneesheer van het innerlijk (1-7)
  Wat is God liefhebben? (8-11)
  Op zoek naar God in het geheugen (12-25)
  Op zoek naar God voorbij het geheugen? (26-28)
  Op zoek naar God: uit verlangen naar gelukkig leven? (29-35)
  Welke plaats voor God in het geheugen? (36-37)
  In vuur en vlam voor uw vrede (38-40)
  Drievoudige begeerte: zelfzucht (41-44)
    Bijbelse woorden als medicijn tegen zelfzucht (45-46)
      De mond (47)
      De neus (48)
      De oren (49-50)
      De ogen (51-53)
  Drievoudige begeerte: nieuwsgierigheid (54-58)
  Drievoudige begeerte:  pronkzucht (59-64)
  Samenvattende terugblik (65-66)
  Wie bemiddelt tussen God en mens (67-70)
Boek 11
  De tong als pen (1-4)
  Hoe zijnhemel en aarde gemaakt? (5-8)
  Scheppen met het woord? (9-11)
  Wat deed God vóór de schepping? (12-16)
   Wat is tijd? (17-18)
  Tijd ervaren en tijd meten (19-25)
  Drie tijden? (26-28)
  Wezen van de tijd (29-33)
  Tijd meten in het geheugen? (34-38)
  De tijd als schepping gekend door God (39-41)
Boek 12
  Op zoek naar de hemel (1-2)
  Onzichtbaar en ongeordend (3-8)
  De hemel van de hemel (9-13)
  Hemel en aarde geschapen (14-17)
  Verschillende interpretaties (18-22)
  Hemel en aarde: verschillend uitgelegd (23-26)
  De Schrift verschillend uit te leggen (27-31)
  Waarheid in de ruimte van de liefde (32-38)
  Rijkdom aan uitleg (39)
  De schepping als een lied (40)
  Veelstemmige harmonie (41-43)
Boek 13
  Het bestaan te danken aan Gods goedheid (1-5)
  Schepping door de Drie-ene (6-12)
  Een drieslag in onszelf : zijn, weten, willen (13)
  De Schrift als firmament van gezag (16-19)
  Bitter water vol ongeloof (20)
  Vruchtbare aarde (21-23)
  Lichten aan de hemel tot licht op de aarde (24-25)
  Kruipende dieren en vogels (26-28)
  Levende ziel (29-310
  Gods beeld en gelijkenis (32-34)
  Gods zegen (35-36)
  Groeien en talrijk worden (37)
  Vreugde van het geven (38-42)
  Alles heel goed (43-49)
  De zevende dag (50-53)
Registers

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021