Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Quicke - Zorg voor de ziel

Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert / Gabriël Quicke. - Halewijn: 2021. Paperback, 172 p. 25 cm. ISBN: 9789085285755 € 19,95  

 

Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.

De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales. Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht. Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. 

 

INHOUD

INLEIDING
* Brand in de Notre Dame: stenen en bezieling
* Cura animarum: zorg voor de ziel
* 'Gij, leven van mijn ziel'
        Wie ben ik dan wel?
        Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat (Ef. 5, 29)
        De schoonheid van het lichaam en de ziel

1   DE ROL VAN DE OPVOEDER
* De Artes Liberales
* Een broederlijke, vaderlijke en moederlijke liefde
* De 'Innerlijke Leraar': de zoektocht naar de waarheid
* De relatie leraar - leerling
* Brief 266 aan Florentina: de geestelijke begeleiding
 

2   DIENAAR VAN CHRISTUS EN DE KERK
EEN PASTORAALTHEOLOGISCHE VISIE
* Minister Christi - Dienaar van Christus
       "Gij hebt mijn hart getroffen met Uw woord."
        Christus de geneesheer – 'Christus medicus'
       "Hier heeft Christus honger, hier heeft Hij dorst"
       "De ware herders zijn ledematen van de ene herder"
        'De barmhartige Samaritaan’
* Servi Sumus Ecclesiae – Wij zijn dienaren van de Kerk
       Corpus permixtum: een gemengd lichaam
       "Wees zelf het huis van God"
       Het brood en de wijn van de eucharistie
       De harmonie van het koor
* Currite, ego feram - Loop, ik zal je dragen 

3   AUGUSTINUS ALS ZIELZORGER
* Dienaar van het Woord
   Van aangezicht tot aangezicht met God
       Luisteren naar het Woord van God
       Sit orator antequam dictor - Bid voor je begint te preken
       Frangere panem - het brood breken voor elkaar
   Van aangezicht tot aangezicht met de mensen
       Een verkondiger is een mede-reiziger
       "We zijn leerlingen in dezelfde school"
       De aandacht van het publiek vasthouden
       Zorgvuldige aandacht voor het dagelijks leven
       Harmonie tussen woord en daad
* Dienaar van het sacrament
* Sociaal-pastorale zorg 

4   DE ARK VAN NOACH
* De kerk vanaf Abel
* De geopende zijde van de ark
* De eenheid van de duif
* De zorg voor de ziel van de Kerk
       De Heilige Geest als de ziel van de Kerk
       De Heilige Geest verbindt en maakt één
       De Heilige Geest als liefde

5   DE VERRIJZENIS VAN HET LICHAAM
* De onsterfelijkheid van de ziel? 
* De verrijzenis is het hart van het christelijk geloof.

EPILOOG
* De relevantie van Augustinus voor deze tijd
* Zorg voor de ziel
* Juridisme, klerikalisme, triomfalisme

BIBLIOGRAFIE

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021