Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
45 400 c. ep. Parm.

Contra epistulam Parmeniani libri tres

Antwoord op de brief van Parmenianus, drie boeken.
-Antidonatistisch-
Parmenianus was de donatistische bisschop van Carthago. De betreffende brief was gericht aan de donatist Tyconius, die uit de donatistische kerk was geëxcommuniceerd.
Boek 1: Uiteenzetting over de onrechtvaardigheden van parmenianen jegens katholieke gelovigen en over hoe christelijke vorsten pressie mogen uitoefenen op ketters en scheurmakers krachtens hun ambt en recht. Boek 2: Behandeling van schriftuurlijke argumenten, waarop de donatisten zich in het algemeen beroepen. De weerlegging ervan door de betreffende bijbelpassages stuk voor stuk te behandelen. Boek 3: Weerlegging van de schriftuurlijke argumenten, waarop de parmenianen zich beroepen.

~ ~
WorksSA ; I/21
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ;
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 28
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 15/1
ObrasSA ; 32
CCSL ;
CSEL ; 51

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen