Overzicht Augustinus' werken

  


AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen
27 405 Cresc.

Ad Cresconium grammaticum partis Donati libri quatuor

Antwoord aan de grammaticus Cresconius, vier boeken.
-Antidonatistisch-
In boek 1 behandeling van de brief van Cresconius die ter verdediging van Petilianus geschreven is. Wie de waarheid bemint, hoeft geen vrees te hebben voor de welsprekendheid en de redeneerkunde. Verder aandacht voor het verschil in opvatting tussen katholieken en donatisten over het sacrament van de doop en over het vraagstuk van de legitieme bediening ervan. In boek 2 de vraag of bekeerde ketters en scheurmakers opnieuw moeten worden gedoopt. In boek 3 een cursorische behandeling van het resterende gedeelte van Cresconius' brief. In boek 4 hernieuwde behandeling van de brief als geheel met bijzondere aandacht voor de tegenwerpingen van de maximianisten.

~ ~
WorksSA ; 
FathersChurch ;
AncientCW ;
NicenePNF ;
SA-Gnade ;
SA-Seelsorger ;
AOpera-Werke ; 30
DeutscheA ;
BA-Oeuvres ; 31
OeuvresComplètesSA ; 15
NBA-Opere ; 16/1
ObrasSA ; 34
CCSL ;
CSEL ; 52

AL_nr Jaar AL_afk Titel Aard en Beschrijving Vertalingen